>FIBERENTREPRENAD (FTTx)

FIBERENTREPRENAD (FTTx)

Vi ansluter alla typer av fastigheter och utför många olika typer av fiberentreprenader, vilket innebär såväl totalentreprenader som utförande-entreprenader, som exempelvis:

SDU – Accessnät i villaområden och på landsbygd.
MDU – Accessnät i flerfamiljshus, både passiva och aktiva nät.
Företag – Vi bygger fiberanslutningar och fastighetsnät anpassade för aktuell verksamhet.
Enskilda leveranspunkter – Vi bygger skräddarsydda lösningar för alla nätägare. Vi arbetar med stort fokus på uppdragsgivarens tidsplan och krav. Vår ambition är att alltid leverera i tid och med högsta tänkbara kvalitet.
Stamnät – Backbone: Vi bygger nytt eller utökar nätägarens befintliga stam och backbone infrastruktur där vi anpassar både byggsätt och materialval efter uppsatta krav.
Byanät: vi hjälper till och bygger byanät åt fiberföreningar.

Fiberentreprenad

Vi arbetar med alla moment i fiberentreprenaden och kan erbjuda allt från totala lösningar till enskilda moment såsom:

  • Projektering och planering
  • Fibersvetsning
  • Fiberblåsning och flottning
  • Projektledning av ert projekt
  • OTDR och slutmätning
  • GPS inmätning av schakt
  • Slutdokumentation
  • Drift & underhåll av både aktiva och passiva delar av fibernätet

Fiberbyggnation
Vår projektledare leder arbetet och säkerställer våra höga kvalitets- och miljökrav och representerar Inframix på plats under byggnationen. Grävning i kommunal mark sker med olika metoder beroende på underlag och rådande krav och förutsättningar från kommun och myndigheter. Besiktning och egenkontroller sker fortlöpande under grävarbetet. Vi installerar fastigheter samt gräver på tomter. Grävning på tomt sker oftast med hacka och spade för att göra minsta möjliga skada. Vi använder utrustning vid schakt- och förläggningsarbeten anpassad för höga krav på miljö och kvalitet.

Kabelinstallation i fiberkanalisation
När områdesnätet anslutits mot fastigheterna så blåser och installerar vi fiberkabeln i den förlagda kanalisationen. Därefter svetsar vi samman fibern i installationsskåp och brunnar innan vi driftsätter fibernätet.

Slutmätning och dokumentation
Vi mäter in schaktvägar med hjälp av GPS för digital dokumentation. Dessutom genomför vi en fiberoptisk slutmätning och skarvdokumentation som tillsammans bildar slutdokumentation över det färdiga fibernätet för framtida drift och underhåll. Dokumentationen levereras i önskat digitalt format.