>Projektering

Projektering

Vi hjälper dig från planering till driftsättning. Vi sätter samman en förstudie av fiberbyggnation i området som förslag. Vid beslut om byggnation så detaljprojekterar vi området där vi tar hänsyn till rådande förutsättningar och krav från kommun och myndigheter.

Vi specificerar schaktvägar med hänsyn till geografi, krav från kommun och myndigheter, vilken typ av markförhållanden, rådande förutsättningar i kombination med nätägare och beställares krav. Projekteringen bildar underlag när vi söker erforderliga tillstånd och samråd hos berörda myndigheter, kommuner och markägare.

När dessa tillstånd är godkända så ansöker vi om en Trafikanordningsplan för själva utförandet och genomför en försyn tillsammans med berörda myndigheter, kommuner och markägare. När detta är avklarat så genomför vi en byggstart och påbörjar förläggningsarbetena.

Vår projektledare leder arbetet och säkerställer våra höga kvalitets– och miljökrav och representerar Inframix på plats under hela byggnationen.